CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Nhà giao dịch

Bộ lọc bổ sung
Khả năng sinh lời,%
từ: đến: %
Khả năng sinh lời, USD
từ: đến: USD
Mức rút vốn tối đa
từ: đến: %
Danh mục đầu tư, USD
từ: đến: USD
Nhà giao dịch
từ: đến: u.
Nhà đầu tư
từ: đến: inv.
Số tiền gửi tối thiểu
từ: đến: USD
Mức độ rủi ro
Tiền tệ
Đã mở tài khoản, ngày
từ: đến:
# Giao dịch Khả năng sinh lời, USD Khả năng sinh lời,% Mức rút
vốn tối đa
Đã mở tài khoản, ngày Nhà giao dịch Số dư, USD Danh mục đầu tư, USD
#
1
Giao dịch

UniqueDream

ProCent

Khả năng sinh lời, USD
6 926.13
Khả năng sinh lời,%
61.43
Mức rút
vốn tối đa
-43.72%
Đã mở tài khoản, ngày
18
Nhà giao dịch
139
Số dư, USD
15 486.72
Danh mục đầu tư, USD
29 309.22
#
2
Giao dịch

RichEmpire

Pro

Khả năng sinh lời, USD
3 055.50
Khả năng sinh lời,%
40.22
Mức rút
vốn tối đa
-48.60%
Đã mở tài khoản, ngày
116
Nhà giao dịch
12
Số dư, USD
8 408.93
Danh mục đầu tư, USD
1 144 148.32
#
3
Giao dịch

EvgenH - AT 2 RoboForex Prime

Prime

Khả năng sinh lời, USD
2 343.29
Khả năng sinh lời,%
5.76
Mức rút
vốn tối đa
-5.05%
Đã mở tài khoản, ngày
180
Nhà giao dịch
269
Số dư, USD
44 538.55
Danh mục đầu tư, USD
289 868.37
#
4
Giao dịch

Vfundv

Prime

Khả năng sinh lời, USD
2 313.21
Khả năng sinh lời,%
7.21
Mức rút
vốn tối đa
-10.07%
Đã mở tài khoản, ngày
70
Nhà giao dịch
53
Số dư, USD
35 736.18
Danh mục đầu tư, USD
314 426.15
#
5
Giao dịch

CAB - LE ROBUST FX

Pro

Khả năng sinh lời, USD
2 239.96
Khả năng sinh lời,%
11.29
Mức rút
vốn tối đa
-22.63%
Đã mở tài khoản, ngày
161
Nhà giao dịch
67
Số dư, USD
13 542.11
Danh mục đầu tư, USD
28 634.84
#
6
Giao dịch

GoldWarriors - EasyProfit2U

ProCent

Khả năng sinh lời, USD
2 211.73
Khả năng sinh lời,%
1845.33
Mức rút
vốn tối đa
-50.25%
Đã mở tài khoản, ngày
5
Nhà giao dịch
313
Số dư, USD
2 459.93
Danh mục đầu tư, USD
13 917.50
#
7
Giao dịch

Aminoo - Master of Scalping

ECN

Khả năng sinh lời, USD
2 146.33
Khả năng sinh lời,%
177.33
Mức rút
vốn tối đa
-55.42%
Đã mở tài khoản, ngày
9
Nhà giao dịch
41
Số dư, USD
4 100.00
Danh mục đầu tư, USD
4 100.00
#
8
Giao dịch

LuckyTG

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 926.46
Khả năng sinh lời,%
17.82
Mức rút
vốn tối đa
-60.31%
Đã mở tài khoản, ngày
51
Nhà giao dịch
60
Số dư, USD
22 687.13
Danh mục đầu tư, USD
22 687.13
#
9
Giao dịch

EvgenH - AT RoboForex Prime

Prime

Khả năng sinh lời, USD
1 751.83
Khả năng sinh lời,%
9.36
Mức rút
vốn tối đa
-25.33%
Đã mở tài khoản, ngày
193
Nhà giao dịch
27
Số dư, USD
12 717.59
Danh mục đầu tư, USD
17 816.51
#
10
Giao dịch

BillionRobot - gold scalp sniper

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 737.50
Khả năng sinh lời,%
8.73
Mức rút
vốn tối đa
-2.03%
Đã mở tài khoản, ngày
29
Nhà giao dịch
8
Số dư, USD
21 385.00
Danh mục đầu tư, USD
82 349.24
#
11
Giao dịch

DaxGod

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 647.15
Khả năng sinh lời,%
22.73
Mức rút
vốn tối đa
-67.86%
Đã mở tài khoản, ngày
19
Nhà giao dịch
227
Số dư, USD
8 901.34
Danh mục đầu tư, USD
9 218.05
#
12
Giao dịch

ToDeMoon - aggressiveprofitable

ProCent

Khả năng sinh lời, USD
1 332.20
Khả năng sinh lời,%
43.09
Mức rút
vốn tối đa
-31.88%
Đã mở tài khoản, ngày
17
Nhà giao dịch
1117
Số dư, USD
4 388.35
Danh mục đầu tư, USD
4 388.35
#
13
Giao dịch

razorka75 - Sophisticated

ECN

Khả năng sinh lời, USD
1 325.97
Khả năng sinh lời,%
23.65
Mức rút
vốn tối đa
-37.53%
Đã mở tài khoản, ngày
15
Nhà giao dịch
1573
Số dư, USD
5 189.93
Danh mục đầu tư, USD
5 189.93
#
14
Giao dịch

SberFX

ProCent

Khả năng sinh lời, USD
1 311.11
Khả năng sinh lời,%
9.43
Mức rút
vốn tối đa
-11.00%
Đã mở tài khoản, ngày
284
Nhà giao dịch
65
Số dư, USD
10 078.54
Danh mục đầu tư, USD
15 710.41
#
15
Giao dịch

BiznessPayFx - EA PayFx

ECN

Khả năng sinh lời, USD
1 301.15
Khả năng sinh lời,%
125.54
Mức rút
vốn tối đa
-25.30%
Đã mở tài khoản, ngày
6
Nhà giao dịch
21
Số dư, USD
2 536.21
Danh mục đầu tư, USD
2 635.49
#
16
Giao dịch

TootskiTrade - Tootski Fund

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 262.75
Khả năng sinh lời,%
5.09
Mức rút
vốn tối đa
-4.70%
Đã mở tài khoản, ngày
113
Nhà giao dịch
14
Số dư, USD
25 941.06
Danh mục đầu tư, USD
332 137.57
#
17
Giao dịch

SDITrading

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 130.82
Khả năng sinh lời,%
19.33
Mức rút
vốn tối đa
-8.37%
Đã mở tài khoản, ngày
15
Nhà giao dịch
540
Số dư, USD
7 686.19
Danh mục đầu tư, USD
22 641.33
#
18
Giao dịch

Forex5Over - Forex5OverPRO

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 117.43
Khả năng sinh lời,%
8.29
Mức rút
vốn tối đa
-15.75%
Đã mở tài khoản, ngày
235
Nhà giao dịch
54
Số dư, USD
10 098.07
Danh mục đầu tư, USD
96 011.28
#
19
Giao dịch

MroczekTrader

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 112.14
Khả năng sinh lời,%
8.61
Mức rút
vốn tối đa
-4.94%
Đã mở tài khoản, ngày
21
Nhà giao dịch
124
Số dư, USD
17 219.61
Danh mục đầu tư, USD
72 221.11
#
20
Giao dịch

ARTArtificialRoboTrader - ART PRO 1

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 078.80
Khả năng sinh lời,%
422.34
Mức rút
vốn tối đa
-47.83%
Đã mở tài khoản, ngày
18
Nhà giao dịch
82
Số dư, USD
1 296.33
Danh mục đầu tư, USD
4 335.31