CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Nhà giao dịch

Bộ lọc bổ sung
Khả năng sinh lời,%
từ: đến: %
Khả năng sinh lời, USD
từ: đến: USD
Mức rút vốn tối đa
từ: đến: %
Danh mục đầu tư, USD
từ: đến: USD
Nhà giao dịch
từ: đến: u.
Nhà đầu tư
từ: đến: inv.
Số tiền gửi tối thiểu
từ: đến: USD
Mức độ rủi ro
Tiền tệ
Đã mở tài khoản, ngày
từ: đến:
# Giao dịch Khả năng sinh lời, USD Khả năng sinh lời,% Mức rút
vốn tối đa
Đã mở tài khoản, ngày Nhà giao dịch Số dư, USD Danh mục đầu tư, USD
#
1
Giao dịch

ABRACADABRA

ECN

Khả năng sinh lời, USD
36 500.91
Khả năng sinh lời,%
469.03
Mức rút
vốn tối đa
-54.87%
Đã mở tài khoản, ngày
12
Nhà giao dịch
11
Số dư, USD
37 520.94
Danh mục đầu tư, USD
44 116.65
#
2
Giao dịch

ProTrader8

Pro

Khả năng sinh lời, USD
12 240.00
Khả năng sinh lời,%
4.35
Mức rút
vốn tối đa
-70.83%
Đã mở tài khoản, ngày
218
Nhà giao dịch
10
Số dư, USD
983 012.71
Danh mục đầu tư, USD
989 955.91
#
3
Giao dịch

BnB - BnBx

Pro

Khả năng sinh lời, USD
5 938.49
Khả năng sinh lời,%
15.08
Mức rút
vốn tối đa
-54.05%
Đã mở tài khoản, ngày
151
Nhà giao dịch
0
Số dư, USD
72 636.17
Danh mục đầu tư, USD
87 462.82
#
4
Giao dịch

dream

Pro

Khả năng sinh lời, USD
5 645.12
Khả năng sinh lời,%
87.44
Mức rút
vốn tối đa
-31.48%
Đã mở tài khoản, ngày
5
Nhà giao dịch
156
Số dư, USD
7 296.95
Danh mục đầu tư, USD
7 827.98
#
5
Giao dịch

Billions23

Pro

Khả năng sinh lời, USD
4 572.06
Khả năng sinh lời,%
88.65
Mức rút
vốn tối đa
-47.91%
Đã mở tài khoản, ngày
2
Nhà giao dịch
21
Số dư, USD
3 636.63
Danh mục đầu tư, USD
3 636.63
#
6
Giao dịch

EvgenH - XAUUSD PrimeUSD 01

Prime

Khả năng sinh lời, USD
3 292.35
Khả năng sinh lời,%
15.38
Mức rút
vốn tối đa
-27.21%
Đã mở tài khoản, ngày
338
Nhà giao dịch
239
Số dư, USD
24 816.38
Danh mục đầu tư, USD
173 584.14
#
7
Giao dịch

IPCHOLDING

ECN Affiliate

Khả năng sinh lời, USD
2 321.03
Khả năng sinh lời,%
5.80
Mức rút
vốn tối đa
-2.86%
Đã mở tài khoản, ngày
38
Nhà giao dịch
724
Số dư, USD
40 000.00
Danh mục đầu tư, USD
120 151.40
#
8
Giao dịch

Calm1

ECN

Khả năng sinh lời, USD
2 183.09
Khả năng sinh lời,%
207.20
Mức rút
vốn tối đa
-51.49%
Đã mở tài khoản, ngày
138
Nhà giao dịch
25
Số dư, USD
3 241.33
Danh mục đầu tư, USD
23 649.02
#
9
Giao dịch

MrRam

ECN

Khả năng sinh lời, USD
2 098.99
Khả năng sinh lời,%
16.61
Mức rút
vốn tối đa
-12.77%
Đã mở tài khoản, ngày
10
Nhà giao dịch
79
Số dư, USD
14 893.59
Danh mục đầu tư, USD
19 431.24
#
10
Giao dịch

Aluxcapital - Alux Capital Trading

ECN

Khả năng sinh lời, USD
1 853.45
Khả năng sinh lời,%
10.93
Mức rút
vốn tối đa
-12.60%
Đã mở tài khoản, ngày
122
Nhà giao dịch
55
Số dư, USD
17 704.09
Danh mục đầu tư, USD
37 632.58
#
11
Giao dịch

OBSCALP - OB SCALP

ECN Affiliate

Khả năng sinh lời, USD
1 732.49
Khả năng sinh lời,%
8.35
Mức rút
vốn tối đa
-9.24%
Đã mở tài khoản, ngày
31
Nhà giao dịch
418
Số dư, USD
21 874.70
Danh mục đầu tư, USD
28 762.74
#
12
Giao dịch

reimin

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 468.88
Khả năng sinh lời,%
12.13
Mức rút
vốn tối đa
-4.26%
Đã mở tài khoản, ngày
2538
Nhà giao dịch
57
Số dư, USD
14 678.97
Danh mục đầu tư, USD
14 678.97
#
13
Giao dịch

JarvisFX - Gold

ProCent

Khả năng sinh lời, USD
1 319.36
Khả năng sinh lời,%
87.92
Mức rút
vốn tối đa
-88.72%
Đã mở tài khoản, ngày
98
Nhà giao dịch
556
Số dư, USD
3 667.22
Danh mục đầu tư, USD
3 667.22
#
14
Giao dịch

Vikingcopy

Prime

Khả năng sinh lời, USD
1 265.20
Khả năng sinh lời,%
12.46
Mức rút
vốn tối đa
-1.11%
Đã mở tài khoản, ngày
243
Nhà giao dịch
21
Số dư, USD
10 294.43
Danh mục đầu tư, USD
58 264.26
#
15
Giao dịch

RoboFXCopyTrade

Prime

Khả năng sinh lời, USD
1 233.98
Khả năng sinh lời,%
2.47
Mức rút
vốn tối đa
-1.39%
Đã mở tài khoản, ngày
664
Nhà giao dịch
19
Số dư, USD
51 146.41
Danh mục đầu tư, USD
51 146.60
#
16
Giao dịch

SpaceX - Falcon M with AI

Prime

Khả năng sinh lời, USD
1 072.51
Khả năng sinh lời,%
35.37
Mức rút
vốn tối đa
-36.18%
Đã mở tài khoản, ngày
30
Nhà giao dịch
704
Số dư, USD
710.81
Danh mục đầu tư, USD
710.81
#
17
Giao dịch

Artinad - SH

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 048.30
Khả năng sinh lời,%
5.38
Mức rút
vốn tối đa
-3.45%
Đã mở tài khoản, ngày
260
Nhà giao dịch
9
Số dư, USD
21 354.56
Danh mục đầu tư, USD
23 371.20
#
18
Giao dịch

pico1960 - GOLD FEVER

Pro

Khả năng sinh lời, USD
994.41
Khả năng sinh lời,%
5.19
Mức rút
vốn tối đa
-4.67%
Đã mở tài khoản, ngày
106
Nhà giao dịch
560
Số dư, USD
20 379.06
Danh mục đầu tư, USD
22 519.54
#
19
Giao dịch

MPCapital - MPCAPITAL BossBot

ProCent

Khả năng sinh lời, USD
992.25
Khả năng sinh lời,%
199.65
Mức rút
vốn tối đa
-42.07%
Đã mở tài khoản, ngày
11
Nhà giao dịch
179
Số dư, USD
2 661.19
Danh mục đầu tư, USD
10 375.54
#
20
Giao dịch

AresFX - AresFX

Pro

Khả năng sinh lời, USD
985.28
Khả năng sinh lời,%
3.22
Mức rút
vốn tối đa
-4.11%
Đã mở tài khoản, ngày
369
Nhà giao dịch
14
Số dư, USD
31 541.12
Danh mục đầu tư, USD
43 539.14