CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Xếp hạng nhà giao dịchBộ lọc bổ sung
Khả năng sinh lời,%
từ: đến: %
Khả năng sinh lời, USD
từ: đến: USD
Mức rút vốn tối đa
từ: đến: %
Danh mục đầu tư, USD
từ: đến: USD
Nhà giao dịch
từ: đến: u.
Nhà đầu tư
từ: đến: inv.
Số tiền gửi tối thiểu
từ: đến: USD
Mức độ rủi ro
Tiền tệ
Đã mở tài khoản, ngày
từ: đến:
# Giao dịch Khả năng sinh lời, USD Khả năng sinh lời,% Mức rút
vốn tối đa
Đã mở tài khoản, ngày Nhà giao dịch Số dư, USD Danh mục đầu tư, USD
#
1
Giao dịch

ProTrader8

Pro

Khả năng sinh lời, USD
16 267.00
Khả năng sinh lời,%
2.52
Mức rút
vốn tối đa
-70.83%
Đã mở tài khoản, ngày
213
Nhà giao dịch
10
Số dư, USD
974 236.76
Danh mục đầu tư, USD
981 051.04
#
2
Giao dịch

GoodTraderGermany

ECN

Khả năng sinh lời, USD
10 833.64
Khả năng sinh lời,%
434.03
Mức rút
vốn tối đa
-12.66%
Đã mở tài khoản, ngày
1
Nhà giao dịch
314
Số dư, USD
9 854.80
Danh mục đầu tư, USD
40 218.61
#
3
Giao dịch

GoldenKnight - XAUUSD

ECN

Khả năng sinh lời, USD
9 353.97
Khả năng sinh lời,%
39.58
Mức rút
vốn tối đa
-3.77%
Đã mở tài khoản, ngày
24
Nhà giao dịch
27
Số dư, USD
21 590.48
Danh mục đầu tư, USD
50 957.43
#
4
Giao dịch

BnB - BnBx

Pro

Khả năng sinh lời, USD
7 355.24
Khả năng sinh lời,%
26.54
Mức rút
vốn tối đa
-62.80%
Đã mở tài khoản, ngày
147
Nhà giao dịch
0
Số dư, USD
72 636.17
Danh mục đầu tư, USD
87 408.66
#
5
Giao dịch

dream

Pro

Khả năng sinh lời, USD
3 463.78
Khả năng sinh lời,%
52.54
Mức rút
vốn tối đa
-15.18%
Đã mở tài khoản, ngày
Nhà giao dịch
17
Số dư, USD
6 607.59
Danh mục đầu tư, USD
6 607.59
#
6
Giao dịch

ABRACADABRA

ECN

Khả năng sinh lời, USD
2 469.39
Khả năng sinh lời,%
41.33
Mức rút
vốn tối đa
-42.86%
Đã mở tài khoản, ngày
8
Nhà giao dịch
16
Số dư, USD
8 227.59
Danh mục đầu tư, USD
8 227.59
#
7
Giao dịch

billionaire - Billions

Pro

Khả năng sinh lời, USD
2 397.81
Khả năng sinh lời,%
17.95
Mức rút
vốn tối đa
-59.48%
Đã mở tài khoản, ngày
21
Nhà giao dịch
100
Số dư, USD
13 714.87
Danh mục đầu tư, USD
32 722.79
#
8
Giao dịch

AHMADREZA - reza

ECN

Khả năng sinh lời, USD
2 362.18
Khả năng sinh lời,%
22.28
Mức rút
vốn tối đa
-7.25%
Đã mở tài khoản, ngày
150
Nhà giao dịch
19
Số dư, USD
13 117.38
Danh mục đầu tư, USD
43 707.59
#
9
Giao dịch

Aluxcapital - Alux Capital Trading

ECN

Khả năng sinh lời, USD
2 148.59
Khả năng sinh lời,%
10.92
Mức rút
vốn tối đa
-10.85%
Đã mở tài khoản, ngày
118
Nhà giao dịch
50
Số dư, USD
16 378.93
Danh mục đầu tư, USD
30 076.12
#
10
Giao dịch

OBSCALP - OB SCALP

ECN Affiliate

Khả năng sinh lời, USD
2 015.57
Khả năng sinh lời,%
10.02
Mức rút
vốn tối đa
-9.24%
Đã mở tài khoản, ngày
26
Nhà giao dịch
602
Số dư, USD
21 901.12
Danh mục đầu tư, USD
25 715.56
#
11
Giao dịch

IPCHOLDING

ECN Affiliate

Khả năng sinh lời, USD
1 909.58
Khả năng sinh lời,%
4.86
Mức rút
vốn tối đa
-2.86%
Đã mở tài khoản, ngày
34
Nhà giao dịch
766
Số dư, USD
41 123.14
Danh mục đầu tư, USD
83 156.38
#
12
Giao dịch

Calm1

ECN

Khả năng sinh lời, USD
1 887.67
Khả năng sinh lời,%
185.53
Mức rút
vốn tối đa
-51.49%
Đã mở tài khoản, ngày
134
Nhà giao dịch
21
Số dư, USD
2 905.80
Danh mục đầu tư, USD
28 962.38
#
13
Giao dịch

reimin

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 884.98
Khả năng sinh lời,%
16.46
Mức rút
vốn tối đa
-13.42%
Đã mở tài khoản, ngày
2533
Nhà giao dịch
37
Số dư, USD
12 698.47
Danh mục đầu tư, USD
12 698.47
#
14
Giao dịch

DLcan - XAUUSD

ECN

Khả năng sinh lời, USD
1 844.96
Khả năng sinh lời,%
55.99
Mức rút
vốn tối đa
-24.83%
Đã mở tài khoản, ngày
16
Nhà giao dịch
160
Số dư, USD
5 084.00
Danh mục đầu tư, USD
5 381.08
#
15
Giao dịch

TRIPLEY - TRIPLEY

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 528.31
Khả năng sinh lời,%
258.94
Mức rút
vốn tối đa
-22.52%
Đã mở tài khoản, ngày
108
Nhà giao dịch
48
Số dư, USD
2 121.88
Danh mục đầu tư, USD
2 121.88
#
16
Giao dịch

SteveEmely - Steve

ProCent

Khả năng sinh lời, USD
1 524.87
Khả năng sinh lời,%
18.05
Mức rút
vốn tối đa
-18.27%
Đã mở tài khoản, ngày
175
Nhà giao dịch
55
Số dư, USD
14 375.03
Danh mục đầu tư, USD
15 183.19
#
17
Giao dịch

FXStability

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 307.72
Khả năng sinh lời,%
2.30
Mức rút
vốn tối đa
-2.61%
Đã mở tài khoản, ngày
970
Nhà giao dịch
3
Số dư, USD
78 524.89
Danh mục đầu tư, USD
124 647.13
#
18
Giao dịch

pico1960 - GOLD FEVER

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 058.90
Khả năng sinh lời,%
5.77
Mức rút
vốn tối đa
-4.34%
Đã mở tài khoản, ngày
102
Nhà giao dịch
625
Số dư, USD
19 479.50
Danh mục đầu tư, USD
21 544.87
#
19
Giao dịch

Worldtrade - Worldtrade Pro Cent

ProCent

Khả năng sinh lời, USD
978.97
Khả năng sinh lời,%
12.93
Mức rút
vốn tối đa
-73.51%
Đã mở tài khoản, ngày
593
Nhà giao dịch
289
Số dư, USD
14 276.34
Danh mục đầu tư, USD
111 728.21
#
20
Giao dịch

MrRam

ECN

Khả năng sinh lời, USD
892.75
Khả năng sinh lời,%
7.12
Mức rút
vốn tối đa
-12.77%
Đã mở tài khoản, ngày
6
Nhà giao dịch
51
Số dư, USD
13 426.22
Danh mục đầu tư, USD
17 910.08