CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Những giới hạn


Các giới hạn sau được áp dụng cho những người tham gia CopyFX:

Chuyên gia (Nhà giao dịch)

1. Điều kiện cho hoa hồng đối với chương trình "Nhà giao dịch hưởng hoa hồng"

Nhà giao dịch chỉ được trả hoa hồng cho các giao dịch, trong đó lợi nhuận của Nhà đầu tư nhiều hơn tổng số tiền hoa hồng.

2. Điều kiện cho hoa hồng đối với chương trình "Nhà giao dịch hưởng lợi nhuận"

Nhà giao dịch chỉ được trả hoa hồng nếu tổng lợi nhuận (bao gồm cả lệnh lãi và lỗ) với các giao dịch được sao chép trong thời gian đầu tư là dương.

3. Hạn chế số lượng tài khoản

Một Nhà giao dịch được phép có không quá 100 tài khoản Nhà giao dịch.

4. Hạn chế đối với việc thay đổi các điều kiện đăng ký

Các điều kiện đăng ký có thể được thay đổi 24 giờ một lần. Các điều kiện cập nhật có hiệu lực vào Thứ Hai tuần tới, nếu các thay đổi được thực hiện từ Thứ Hai đến Thứ Sáu tuần trước. Nếu các thay đổi được thực hiện vào cuối tuần này, thì các điều kiện cập nhật sẽ có hiệu lực vào Thứ Hai tuần sau nữa.