CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Bảng chú giải


Các thuật ngữ cơ bản

Nhà giao dịch (chuyên gia) – người cho phép các khách hàng được đăng ký sao chép giao dịch của họ.

Nhà đầu tư – chủ sở hữu tài khoản giao dịch, nhận tín hiệu giao dịch, được sao chép từ tài khoản của Nhà giao dịch(chuyên gia) chuyển sang.

Các điều kiện đăng ký – một tập hợp các điều kiện do Nhà giao dịch(chuyên gia) chỉ định sau khi họ mở tài khoản CopyFX và chuyển tiền vào tài khoản đó. Các điều kiện này chính sách hoa hồng mà Nhà giao dịch lựa chọn cùng con số hoa hồng cụ thể, cũng như các thông số bổ sung khác.

Chính sách hoa hồng - một trong các tham số của điều kiện đăng ký, xác định phương thức Nhà đầu tư trả hoa hồng cho Nhà giao dịch cho các giao dịch được sao chép.

Giai đoạn đầu tư - chu kỳ thanh toán hoa hồng cho Nhà giao dịch, các thanh toán giữa Nhà đầu tư và Nhà giao dịch sẽ được thực hiện vào cuối chu kỳ này.

Đăng ký - việc Nhà đầu tư chấp nhận các điều kiện đăng ký và điều kiện thanh toán do Nhà giao dịch đề ra, đồng thời đây là thời điểm Nhà đầu tư bắt đầu sao chép các giao dịch của Nhà giao dịch vào tài khoản của họ.

Hoàn thành đăng ký (hủy / hủy kích hoạt) - việc chấm dứt quá trình sao chép giao dịch từ tài khoản của Nhà giao dịch sang tài khoản của Nhà đầu tư.