CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Đòn bẩy của tài khoản giao dịch của Chuyên gia và tài khoản giao dịch của tôi có phải khớp với nhau không?


Giá trị đòn bẩy trên tài khoản của Chuyên gia và Nhà đầu tư có thể khác nhau và khi đăng ký Chuyên gia, Nhà đầu tư nên tính đến yếu tố này cùng với đơn vị tiền tệ cơ bản trong tài khoản của Nhà đầu tư.