CopyFX是RoboForex集團所有的複製交易投資平台.
24/7 線上支持

交易者 投資者

附加篩檢程式
# 交易者 盈利率在
最大跌幅
開設的帳戶,天 餘額 交易者
投資者
USD % 關閉 打開 數量 組合, USD
#
1
交易者

FATS - FATS

Pro-Cent

5979.16
597.91
92.36
最大跌幅
-63.31%
開設的帳戶,天
196 天
餘額
11633.85 EUR
74
5
6
16199.72
#
2
交易者

Bufo

Pro-Standard

3286.32
328.63
78.23
最大跌幅
-41.36%
開設的帳戶,天
45 天
餘額
6570.33 USD
2
4
62
53072.89
#
3
交易者

Bufo - TESLA buy and hold

Pro-Standard

2660.80
266.08
42.65
最大跌幅
-53.33%
開設的帳戶,天
123 天
餘額
9359.87 USD
4
3
15
72544.89
#
4
交易者

jimjim

Pro-Standard

1896.41
189.64
32.15
最大跌幅
-24.22%
開設的帳戶,天
54 天
餘額
7823.60 USD
111
11
0
7823.60
#
5
交易者

Clever

ECN Pro

1844.78
184.47
33.31
最大跌幅
-29.45%
開設的帳戶,天
40 天
餘額
8820.07 USD
14
9
12
62353.11
#
6
交易者

TradingRevolution - TradingRevolution

Pro-Standard

1568.98
156.89
24.34
最大跌幅
-33.98%
開設的帳戶,天
32 天
餘額
7923.94 USD
812
22
0
7923.94
#
7
交易者

Mwolf

Pro-Standard

1427.84
142.78
13.46
最大跌幅
-12.06%
開設的帳戶,天
99 天
餘額
10001.03 USD
600
0
0
10001.03
#
8
交易者

Lawlessness

ECN Pro

1323.57
132.35
134.71
最大跌幅
-10.70%
開設的帳戶,天
31 天
餘額
2838.23 USD
11
1
4
4220.15
#
9
交易者

dirtytrader

Pro-Standard

1319.65
131.96
768.40
最大跌幅
-74.74%
開設的帳戶,天
36 天
餘額
739.29 USD
93
43
0
738.79
#
10
交易者

FXMKenno - Hurricane

ECN Pro

1233.88
123.38
165.48
最大跌幅
-35.39%
開設的帳戶,天
148 天
餘額
1692.51 EUR
16
0
21
26539.27
#
11
交易者

DENA - Large Capital

Prime

1170.77
117.07
60.48
最大跌幅
-65.72%
開設的帳戶,天
117 天
餘額
5387.19 USD
32
18
0
5387.19
#
12
交易者

CONCORD - CONCORD

Pro-Standard

1152.76
115.27
14.21
最大跌幅
-8.19%
開設的帳戶,天
33 天
餘額
9263.95 USD
9
0
5
9754.65
#
13
交易者

FXMa4Fabse

ECN Pro

1014.45
101.44
94.59
最大跌幅
-66.67%
開設的帳戶,天
71 天
餘額
1802.72 EUR
98
0
3
8363.15
#
14
交易者

AndyD - My Own System

Pro-Standard

940.58
94.05
38.59
最大跌幅
-27.29%
開設的帳戶,天
22 天
餘額
2333.21 EUR
497
0
0
2747.86
#
15
交易者

Clever

Pro-Cent

898.13
89.81
25.93
最大跌幅
-54.08%
開設的帳戶,天
122 天
餘額
10115.28 USD
43
65
3
13156.06
#
16
交易者

HiTechRevolution - HiTech

Pro-Standard

885.40
88.54
23.02
最大跌幅
-62.79%
開設的帳戶,天
134 天
餘額
872882.66 RUB
82
34
1
12217.44
#
17
交易者

TradeCopy - TradeCopy

ECN Pro

872.51
87.25
7.09
最大跌幅
-0.51%
開設的帳戶,天
15 天
餘額
11127.67 USD
247
37
0
11127.67
#
18
交易者

sirpasi

Pro-Standard

850.47
85.04
-21.78
最大跌幅
-92.79%
開設的帳戶,天
15 天
餘額
2519.28 USD
12
26
0
2519.28
#
19
交易者

OrtonDecartes - Orton2

Pro-Cent

767.97
76.79
23.08
最大跌幅
-49.30%
開設的帳戶,天
238 天
餘額
6317.06 USD
290
92
0
6317.06
#
20
交易者

JFCdragonfly - JFC DragonFLY

Pro-Cent

757.40
75.74
29.11
最大跌幅
-5.28%
開設的帳戶,天
62 天
餘額
3354.37 USD
20
0
47
78153.39