CopyFX是RoboForex集團所有的複製交易投資平台.
24/7 線上支持

交易者 投資者

附加篩檢程式
# 交易者 盈利率在
最大跌幅
開設的帳戶,天 餘額 交易者
投資者
USD % 關閉 打開 數量 組合, USD
#
1
交易者

SkalperKim

Pro-Cent

6163.85
616.38
29.35
最大跌幅
-14.42%
開設的帳戶,天
3 天
餘額
27008.83 USD
77
0
5
30100.81
#
2
交易者

FATS - FATS

Pro-Cent

5152.89
515.28
95.97
最大跌幅
-72.81%
開設的帳戶,天
195 天
餘額
11631.85 EUR
89
2
5
15737.14
#
3
交易者

Bufo

Pro-Standard

2958.22
295.82
71.24
最大跌幅
-41.36%
開設的帳戶,天
44 天
餘額
6570.33 USD
2
3
55
51210.79
#
4
交易者

Bufo - TESLA buy and hold

Pro-Standard

2362.16
236.21
38.43
最大跌幅
-53.33%
開設的帳戶,天
122 天
餘額
9202.67 USD
4
4
15
71718.09
#
5
交易者

JetTech

Pro-Standard

2245.75
224.57
237.18
最大跌幅
-36.21%
開設的帳戶,天
45 天
餘額
3309.00 USD
13
0
0
3309.00
#
6
交易者

TradingRevolution - TradingRevolution

Pro-Standard

2198.08
219.80
37.29
最大跌幅
-35.00%
開設的帳戶,天
31 天
餘額
7833.07 USD
879
21
0
7833.07
#
7
交易者

jimjim

Pro-Standard

1920.97
192.09
32.46
最大跌幅
-24.22%
開設的帳戶,天
53 天
餘額
7577.50 USD
123
0
0
7577.50
#
8
交易者

CONCORD - CONCORD

Pro-Standard

1448.05
144.80
18.61
最大跌幅
-8.19%
開設的帳戶,天
32 天
餘額
9228.60 USD
8
0
4
9604.44
#
9
交易者

dirtytrader

Pro-Standard

1273.22
127.32
606.03
最大跌幅
-74.74%
開設的帳戶,天
35 天
餘額
776.11 USD
89
19
0
776.11
#
10
交易者

Clever

ECN Pro

1219.58
121.95
25.85
最大跌幅
-29.45%
開設的帳戶,天
39 天
餘額
8599.94 USD
10
11
12
60380.58
#
11
交易者

BC888

ECN Pro

1155.53
115.55
-22.16
最大跌幅
-63.98%
開設的帳戶,天
104 天
餘額
1113.08 USD
759
17
1
1113.95
#
12
交易者

Clever

Pro-Cent

1151.01
115.10
28.12
最大跌幅
-57.79%
開設的帳戶,天
121 天
餘額
10111.84 USD
38
66
3
13151.53
#
13
交易者

Lawlessness

ECN Pro

1090.36
109.03
158.82
最大跌幅
-10.70%
開設的帳戶,天
30 天
餘額
1778.07 USD
7
0
3
2905.45
#
14
交易者

TradingTwoOne - Mostly scalping

ECN Pro

1087.25
108.72
36.18
最大跌幅
-27.04%
開設的帳戶,天
48 天
餘額
3426.87 EUR
26
0
235
206467.67
#
15
交易者

DENA - Large Capital

Prime

1013.61
101.36
48.44
最大跌幅
-65.72%
開設的帳戶,天
116 天
餘額
5387.19 USD
63
18
0
5387.19
#
16
交易者

AndyD - My Own System

Pro-Standard

979.66
97.96
40.18
最大跌幅
-27.29%
開設的帳戶,天
21 天
餘額
2376.91 EUR
479
0
0
2791.43
#
17
交易者

FXMKenno - Hurricane

ECN Pro

965.57
96.55
78.79
最大跌幅
-35.39%
開設的帳戶,天
147 天
餘額
1692.51 EUR
18
0
21
26149.26
#
18
交易者

HiTechRevolution - HiTech

Pro-Standard

963.94
96.39
20.84
最大跌幅
-62.79%
開設的帳戶,天
133 天
餘額
858854.07 RUB
82
37
0
11578.14
#
19
交易者

CopyFXteam

Pro-Standard

895.96
89.59
-4.19
最大跌幅
-40.05%
開設的帳戶,天
80 天
餘額
4767.64 USD
4
2
62
50569.84
#
20
交易者

Pullback

Pro-Standard

884.46
88.44
11.97
最大跌幅
-3.21%
開設的帳戶,天
61 天
餘額
6911.65 EUR
13
1
3
8762.02