CopyFX是RoboForex集团所有的复制交易投资平台.
24/7 在线支持

交易者

附加过滤器
# 交易者 盈利率在
最大跌幅
交易天数 余额 交易者
投资者
USD % 关闭 打开 数量 组合, USD
#
1
交易者

Fara0

Pro-Standard

7346.90
734.69
21.78
最大跌幅
-40.02%
交易天数
75 天
余额
44964.25 USD
6
0
126
150622.57
#
2
交易者

gradvistrade

Pro-Standard

4901.86
490.18
8.32
最大跌幅
-6.57%
交易天数
60 天
余额
57832.62 USD
290
30
6
69084.13
#
3
交易者

gradvistrade

Pro-Standard

4668.61
466.86
8.13
最大跌幅
-7.62%
交易天数
5 天
余额
57418.00 USD
286
34
0
57418.00
#
4
交易者

KingKongFX - maximum profit

Pro-Cent

3236.89
323.68
221.42
最大跌幅
-34.32%
交易天数
32 天
余额
4877.66 USD
215
10
1
6196.04
#
5
交易者

Jamoreg - FSA

Pro-Standard

3001.39
300.13
31.32
最大跌幅
-24.06%
交易天数
12 天
余额
11434.94 EUR
126
0
1
29004.22
#
6
交易者

MaSaV - SVS Bot 8000

Pro-Standard

2904.72
290.47
42.80
最大跌幅
-37.72%
交易天数
17 天
余额
8000.73 USD
119
5
0
8000.73
#
7
交易者

DayTrad3r - VLC Investment Fund

Pro-Standard

2432.70
243.27
84.11
最大跌幅
-30.74%
交易天数
19 天
余额
4801.34 EUR
72
0
9
14037.95
#
8
交易者

LegendTrader - Superb Scalping

Prime

2409.16
240.91
2.48
最大跌幅
-4.90%
交易天数
24 天
余额
100117.61 USD
43
1
1
121142.46
#
9
交易者

MeineTradingwelt - Passive Verdiener V1

Pro-Standard

2132.63
213.26
28.95
最大跌幅
-23.69%
交易天数
10 天
余额
9141.31 USD
125
0
0
9141.31
#
10
交易者

yodamaster - YodaFXPRO

Pro-Cent

1921.33
192.13
13.79
最大跌幅
-27.08%
交易天数
152 天
余额
16196.85 USD
445
41
19
21156.04
#
11
交易者

fireexcopyFx - fireexbot

Pro-Standard

1675.10
167.51
22.36
最大跌幅
-19.41%
交易天数
29 天
余额
1325.77 mBTC
156
17
6
37267.59
#
12
交易者

Eco

Pro-Cent

1603.52
160.35
31.11
最大跌幅
-55.74%
交易天数
92 天
余额
6886.15 USD
44
10
27
21644.14
#
13
交易者

EAS

Pro-Standard

1166.35
116.63
27.60
最大跌幅
-43.36%
交易天数
77 天
余额
5392.90 USD
135
3
1
6522.28
#
14
交易者

KrotTrader

Pro-Standard

1102.49
110.24
213.53
最大跌幅
-13.54%
交易天数
1 天
余额
40000.69 RUB
16
1
0
626.99
#
15
交易者

bugda

ECN Pro

1081.68
108.16
10.34
最大跌幅
-6.84%
交易天数
69 天
余额
11501.61 USD
98
0
2
15041.76
#
16
交易者

PrismaPlan

ECN Pro

1072.17
107.21
12.49
最大跌幅
-54.66%
交易天数
345 天
余额
18163.62 EUR
9
32
13
118306.81
#
17
交易者

Wuweitrading

ECN Pro

1062.66
106.26
14.25
最大跌幅
-28.75%
交易天数
29 天
余额
9060.90 EUR
5
6
1
10309.55
#
18
交易者

MaSaV - SVS Bot 2000

Pro-Cent

979.29
97.92
57.93
最大跌幅
-37.65%
交易天数
17 天
余额
2000.61 USD
126
5
2
6000.85
#
19
交易者

Olga97777

Pro-Standard

949.05
94.90
114.64
最大跌幅
-43.15%
交易天数
8 天
余额
1634.82 USD
26
1
3
3847.22
#
20
交易者

natronfx

Pro-Standard

916.74
91.67
12.51
最大跌幅
-35.47%
交易天数
20 天
余额
1176.73 mBTC
86
0
0
8083.42