CopyFX是RoboForex集团所有的复制交易投资平台.
24/7 在线支持

交易者

附加过滤器
# 交易者 盈利率在
最大跌幅
开设的账户,天 余额 交易者
投资者
USD % 关闭 打开 数量 组合, USD
#
1
交易者

SkyTradeZ - SkyTradeZ

Prime

14548.22
1454.82
53.90
最大跌幅
-50.02%
开设的账户,天
306 天
余额
36044.68 USD
9
6
3
36045.12
#
2
交易者

DimaB

Pro-Cent

8725.29
872.52
180.49
最大跌幅
-59.34%
开设的账户,天
104 天
余额
15084.48 USD
1162
68
11
34414.91
#
3
交易者

DJTrader - Elliotician

ECN Pro

8482.13
848.21
182.18
最大跌幅
-56.65%
开设的账户,天
33 天
余额
10930.74 USD
4988
0
56
40408.44
#
4
交易者

Synergy

ECN Pro

5156.48
515.64
28.43
最大跌幅
-28.73%
开设的账户,天
628 天
余额
21173.02 EUR
75
0
1
26231.98
#
5
交易者

LegendTrader - Superb Scalping

Prime

3382.03
338.20
3.47
最大跌幅
-16.06%
开设的账户,天
77 天
余额
100000.00 USD
88
0
1
101183.20
#
6
交易者

EWTrader - Elliott Waves

ECN Pro

2708.83
270.88
22.09
最大跌幅
-21.25%
开设的账户,天
104 天
余额
14842.34 USD
115
0
0
14842.34
#
7
交易者

Algotrader - Automated Trading

ECN Pro

2347.56
234.75
26.42
最大跌幅
-30.32%
开设的账户,天
198 天
余额
11492.63 EUR
123
3
35
27869.33
#
8
交易者

RmTraderFx

ECN Pro

2346.65
234.66
24.78
最大跌幅
-10.54%
开设的账户,天
17 天
余额
12195.01 USD
876
5
8
34654.34
#
9
交易者

roman1760

Pro-Standard

2298.78
229.87
22.65
最大跌幅
-9.30%
开设的账户,天
92 天
余额
12557.09 USD
775
33
1
14141.47
#
10
交易者

yodamaster - YodaFXPRO

Pro-Cent

2094.25
209.42
13.86
最大跌幅
-31.76%
开设的账户,天
257 天
余额
18402.42 USD
1999
89
84
62517.86
#
11
交易者

gradvistrade

Pro-Standard

2055.04
205.50
-0.22
最大跌幅
-26.26%
开设的账户,天
127 天
余额
38476.26 USD
643
53
2
43172.86
#
12
交易者

sedvik74 - TigerTriplex

ECN Pro

1750.83
175.08
22.01
最大跌幅
-23.62%
开设的账户,天
88 天
余额
10013.42 USD
18
12
0
10013.42
#
13
交易者

vahid69

Pro-Standard

1622.30
162.23
20.27
最大跌幅
-40.32%
开设的账户,天
156 天
余额
23267.19 USD
64
0
3
23857.41
#
14
交易者

ihor888888

Pro-Standard

1594.09
159.41
174.36
最大跌幅
-64.58%
开设的账户,天
486 天
余额
2038.92 USD
0
12
1
2038.92
#
15
交易者

Sekiryutei - Long term safe haven

Pro-Standard

1521.19
152.11
43.26
最大跌幅
-4.88%
开设的账户,天
381 天
余额
2246.57 GOLD
0
5
10
3895.29
#
16
交易者

YuryR - FiboEA

ECN Pro

1499.02
149.90
95.17
最大跌幅
-43.53%
开设的账户,天
148 天
余额
2615.96 USD
140
11
3
5558.96
#
17
交易者

AST - AST Signal Live

ECN Pro

1450.27
145.02
30.05
最大跌幅
-51.65%
开设的账户,天
52 天
余额
7055.17 EUR
1688
78
1
10755.28
#
18
交易者

TWBear

Pro-Standard

1430.63
143.06
40.25
最大跌幅
-23.50%
开设的账户,天
539 天
余额
5400.26 USD
1
1
14
7353.34
#
19
交易者

Gadomski - Bonum1

Pro-Standard

1398.69
139.86
35.89
最大跌幅
-10.43%
开设的账户,天
66 天
余额
6038.30 USD
21
0
6
17812.84
#
20
交易者

Vitamin51

Pro-Standard

1365.42
136.54
610.43
最大跌幅
-57.41%
开设的账户,天
46 天
余额
1097.08 USD
56
14
0
1097.08