CopyFX是RoboForex集团所有的复制交易投资平台.
24/7 在线支持

交易者

附加过滤器
# 交易者 盈利率在
最大跌幅
开设的账户,天 余额 交易者
投资者
USD % 关闭 打开 数量 组合, USD
#
1
交易者

gradvistrade

Pro-Standard

21473.86
2147.38
-13.79
最大跌幅
-77.00%
开设的账户,天
82 天
余额
55919.44 USD
51
31
0
55919.44
#
2
交易者

gradvistrade

Pro-Standard

15183.45
1518.34
-34.95
最大跌幅
-83.56%
开设的账户,天
157 天
余额
45513.36 USD
36
27
3
45948.03
#
3
交易者

yodamaster - YodaFXPRO

Pro-Cent

8047.24
804.72
67.88
最大跌幅
-53.03%
开设的账户,天
287 天
余额
21194.68 USD
364
94
94
51867.40
#
4
交易者

dream - b1 System trading

Pro-Standard

6795.37
679.53
-99.99
最大跌幅
-95.86%
开设的账户,天
3 天
余额
82.53 USD
46
0
0
82.53
#
5
交易者

LegendTrader

Pro-Standard

6432.43
643.24
9.50
最大跌幅
-21.88%
开设的账户,天
165 天
余额
71291.88 USD
75
1
0
71291.88
#
6
交易者

DJTrader - Elliotician 2

Pro-Standard

5681.94
568.19
113.51
最大跌幅
-43.84%
开设的账户,天
3 天
余额
10693.56 USD
3801
0
8
18135.80
#
7
交易者

Autotrading2k20 - Scalping Trading

Pro-Cent

5530.01
553.00
105.61
最大跌幅
-71.40%
开设的账户,天
172 天
余额
9236.70 EUR
91
18
11
10191.91
#
8
交易者

Eco

Pro-Cent

4776.45
477.64
54.43
最大跌幅
-38.62%
开设的账户,天
204 天
余额
11899.37 USD
61
0
56
66851.90
#
9
交易者

ROBOvladelets - MREverestBotBronze

Pro-Cent

3878.21
387.82
82.10
最大跌幅
-60.76%
开设的账户,天
240 天
余额
10744.71 USD
48
24
537
112101.15
#
10
交易者

ComatoseUltra

Pro-Standard

2685.36
268.53
14.15
最大跌幅
-1.60%
开设的账户,天
324 天
余额
8628.37 EUR
6
1
6
9448.90
#
11
交易者

Kapital

ECN Pro

2427.80
242.78
193.71
最大跌幅
-70.49%
开设的账户,天
462 天
余额
3262.00 USD
7
12
3
3264.39
#
12
交易者

infiniteCapital

Pro-Standard

2388.44
238.84
55.63
最大跌幅
-80.36%
开设的账户,天
56 天
余额
4997.05 USD
43
13
0
4997.05
#
13
交易者

Skaldman

Pro-Standard

2285.37
228.53
11.44
最大跌幅
-25.88%
开设的账户,天
37 天
余额
14103.74 USD
22
5
1
14205.44
#
14
交易者

LUCKYPUNCH

Pro-Cent

2227.23
222.72
50.39
最大跌幅
-74.38%
开设的账户,天
183 天
余额
9118.17 USD
89
20
5
9145.67
#
15
交易者

oldpunk1981

Pro-Standard

2076.77
207.67
104.45
最大跌幅
-71.62%
开设的账户,天
102 天
余额
2053.54 USD
104
10
3
7515.52
#
16
交易者

GenyaB

Pro-Cent

2010.86
201.08
145.25
最大跌幅
-91.31%
开设的账户,天
19 天
余额
3997.08 USD
322
8
2
4466.26
#
17
交易者

EAS

Pro-Standard

1842.00
184.20
50.47
最大跌幅
-47.43%
开设的账户,天
182 天
余额
5257.08 USD
65
10
2
7422.30
#
18
交易者

MultiTrade - Multitrade2

ECN Pro

1795.73
179.57
48.93
最大跌幅
-51.16%
开设的账户,天
111 天
余额
4942.35 USD
72
1
3
8930.17
#
19
交易者

TTradeProfit - Ttrade

Pro-Standard

1736.20
173.62
78.28
最大跌幅
-41.25%
开设的账户,天
321 天
余额
5046.64 USD
33
2
1
5052.29
#
20
交易者

Kapital

ECN Pro

1712.72
171.27
67.97
最大跌幅
-47.10%
开设的账户,天
543 天
余额
2538.36 USD
37
0
2
2999.08