CopyFX是RoboForex集团所有的复制交易投资平台.
24/7 在线支持

交易者

附加过滤器
盈利率, %
从: 到: %
盈利, USD
从: 到: USD
最大跌幅
从: 到: %
组合, USD
从: 到: USD
交易
从: 到: u.
投资者
从: 到: inv.
最低存款
从: 到: USD
风险水平
Currency
开设的账户,天
从: 到:
# 交易者 盈利性, USD 盈利性, % 最大跌幅
开设的账户,天 交易者 余额 组合, USD
#
1
交易者

Miltus - To the Moon H1

ECN

盈利性, USD
19 773.13
盈利性, %
34.88
最大跌幅
-16.96%
开设的账户,天
163
交易者
86
余额
85 124.91
组合, USD
243 172.27
#
2
交易者

haudli

Pro

盈利性, USD
10 129.38
盈利性, %
32.10
最大跌幅
-6.34%
开设的账户,天
98
交易者
9
余额
37 780.92
组合, USD
44 320.28
#
3
交易者

haudli

Pro

盈利性, USD
9 965.20
盈利性, %
29.65
最大跌幅
-6.13%
开设的账户,天
98
交易者
9
余额
40 010.73
组合, USD
41 907.12
#
4
交易者

haudli

Pro

盈利性, USD
9 809.09
盈利性, %
33.33
最大跌幅
-12.76%
开设的账户,天
98
交易者
9
余额
37 982.26
组合, USD
38 978.71
#
5
交易者

haudli

Pro

盈利性, USD
9 690.36
盈利性, %
28.03
最大跌幅
-5.22%
开设的账户,天
98
交易者
9
余额
40 719.62
组合, USD
44 239.89
#
6
交易者

haudli

Pro

盈利性, USD
9 583.42
盈利性, %
30.76
最大跌幅
-11.99%
开设的账户,天
216
交易者
9
余额
40 400.17
组合, USD
124 863.16
#
7
交易者

AzgedaFxTrader - Azgeda TSR EA

ECN

盈利性, USD
9 557.43
盈利性, %
14.16
最大跌幅
-27.22%
开设的账户,天
470
交易者
35
余额
92 255.95
组合, USD
139 195.05
#
8
交易者

Robot2021 - High Gain

ECN

盈利性, USD
8 347.93
盈利性, %
98.85
最大跌幅
-76.04%
开设的账户,天
20
交易者
65
余额
3 133.50
组合, USD
21 118.96
#
9
交易者

haudli

Pro

盈利性, USD
7 805.80
盈利性, %
43.43
最大跌幅
-17.03%
开设的账户,天
208
交易者
8
余额
26 921.20
组合, USD
72 111.23
#
10
交易者

signalist - signalist PRO

Pro

盈利性, USD
6 767.59
盈利性, %
88.18
最大跌幅
-73.49%
开设的账户,天
257
交易者
0
余额
27 970.53
组合, USD
34 783.64
#
11
交易者

EuroKiller

ECN

盈利性, USD
6 545.27
盈利性, %
44.49
最大跌幅
-54.27%
开设的账户,天
119
交易者
0
余额
31 464.56
组合, USD
31 622.53
#
12
交易者

DreamTrade

Pro

盈利性, USD
6 470.07
盈利性, %
22.87
最大跌幅
-16.00%
开设的账户,天
3
交易者
14
余额
33 825.62
组合, USD
33 825.62
#
13
交易者

AITraders - AITraders BTC

ECN

盈利性, USD
4 368.04
盈利性, %
44.21
最大跌幅
-7.91%
开设的账户,天
243
交易者
0
余额
11 208.19
组合, USD
11 209.31
#
14
交易者

JDBoots - Multi Pares

ECN

盈利性, USD
4 190.39
盈利性, %
39.90
最大跌幅
-41.73%
开设的账户,天
266
交易者
45
余额
27 373.12
组合, USD
50 614.57
#
15
交易者

AutomatedSystems

ProCent

盈利性, USD
3 546.38
盈利性, %
19.56
最大跌幅
-16.81%
开设的账户,天
279
交易者
6
余额
22 666.39
组合, USD
32 090.56
#
16
交易者

GoodTraderGermany

ECN

盈利性, USD
2 727.15
盈利性, %
115.49
最大跌幅
-36.22%
开设的账户,天
22
交易者
96
余额
5 089.70
组合, USD
18 778.39
#
17
交易者

Super7979 - Super

Pro

盈利性, USD
2 206.17
盈利性, %
27.42
最大跌幅
-39.66%
开设的账户,天
51
交易者
218
余额
10 759.54
组合, USD
50 403.51
#
18
交易者

Bufo - TESLA buy and hold

Pro

盈利性, USD
2 145.42
盈利性, %
14.08
最大跌幅
-53.43%
开设的账户,天
474
交易者
0
余额
24 323.67
组合, USD
96 536.87
#
19
交易者

TraderLord - Telegramm

Pro

盈利性, USD
2 088.34
盈利性, %
11.02
最大跌幅
-13.90%
开设的账户,天
264
交易者
390
余额
22 463.61
组合, USD
22 463.61
#
20
交易者

Diegooo

ECN

盈利性, USD
2 000.11
盈利性, %
56.44
最大跌幅
-13.91%
开设的账户,天
29
交易者
240
余额
5 620.41
组合, USD
103 396.67