CopyFX是RoboForex集团所有的复制交易投资平台.
24/7 在线支持

交易者 投资者

附加过滤器
# 交易者 盈利率在
最大跌幅
开设的账户,天 余额 交易者
投资者
USD % 关闭 打开 数量 组合, USD
#
1
交易者

SkalperKim

Pro-Cent

6163.85
616.38
29.35
最大跌幅
-14.42%
开设的账户,天
3 天
余额
27008.83 USD
77
0
4
29969.74
#
2
交易者

FATS - FATS

Pro-Cent

5152.89
515.28
95.99
最大跌幅
-72.81%
开设的账户,天
195 天
余额
11631.85 EUR
89
2
5
15732.74
#
3
交易者

TradingRevolution - TradingRevolution

Pro-Standard

2265.48
226.54
37.40
最大跌幅
-35.00%
开设的账户,天
31 天
余额
7827.88 USD
869
22
0
7827.88
#
4
交易者

JetTech

Pro-Standard

2245.75
224.57
237.18
最大跌幅
-36.21%
开设的账户,天
45 天
余额
3309.00 USD
13
0
0
3309.00
#
5
交易者

Bufo

Pro-Standard

2070.22
207.02
73.83
最大跌幅
-41.36%
开设的账户,天
44 天
余额
6570.33 USD
2
3
55
51266.87
#
6
交易者

jimjim

Pro-Standard

1920.97
192.09
32.46
最大跌幅
-24.22%
开设的账户,天
53 天
余额
7577.50 USD
123
0
0
7577.50
#
7
交易者

Bufo - TESLA buy and hold

Pro-Standard

1474.16
147.41
40.07
最大跌幅
-53.33%
开设的账户,天
122 天
余额
9202.67 USD
4
4
15
71939.05
#
8
交易者

CONCORD - CONCORD

Pro-Standard

1448.05
144.80
18.61
最大跌幅
-8.19%
开设的账户,天
32 天
余额
9228.60 USD
8
0
4
9604.44
#
9
交易者

dirtytrader

Pro-Standard

1292.22
129.22
658.83
最大跌幅
-74.74%
开设的账户,天
35 天
余额
776.11 USD
89
19
0
776.11
#
10
交易者

Clever

ECN Pro

1160.58
116.05
30.29
最大跌幅
-29.45%
开设的账户,天
39 天
余额
8599.94 USD
10
11
12
60341.38
#
11
交易者

BC888

ECN Pro

1153.83
115.38
-22.49
最大跌幅
-63.98%
开设的账户,天
104 天
余额
1113.08 USD
759
16
1
1113.95
#
12
交易者

Clever

Pro-Cent

1136.24
113.62
30.11
最大跌幅
-57.79%
开设的账户,天
121 天
余额
10111.84 USD
38
66
3
13151.53
#
13
交易者

Lawlessness

ECN Pro

1090.36
109.03
158.82
最大跌幅
-10.70%
开设的账户,天
30 天
余额
1778.07 USD
7
0
3
2905.45
#
14
交易者

TradingTwoOne - Mostly scalping

ECN Pro

1087.25
108.72
36.18
最大跌幅
-27.04%
开设的账户,天
48 天
余额
3426.87 EUR
26
0
234
206505.11
#
15
交易者

DENA - Large Capital

Prime

1020.88
102.08
48.92
最大跌幅
-65.72%
开设的账户,天
116 天
余额
5387.19 USD
63
18
0
5387.19
#
16
交易者

AndyD - My Own System

Pro-Standard

979.66
97.96
40.18
最大跌幅
-27.29%
开设的账户,天
21 天
余额
2376.91 EUR
479
0
0
2791.43
#
17
交易者

HiTechRevolution - HiTech

Pro-Standard

973.91
97.39
20.84
最大跌幅
-62.79%
开设的账户,天
133 天
余额
858854.07 RUB
82
37
0
11578.14
#
18
交易者

FXMKenno - Hurricane

ECN Pro

965.57
96.55
78.79
最大跌幅
-35.39%
开设的账户,天
147 天
余额
1692.51 EUR
18
0
21
26155.36
#
19
交易者

CopyFXteam

Pro-Standard

895.96
89.59
-5.95
最大跌幅
-40.05%
开设的账户,天
80 天
余额
4767.64 USD
4
2
62
50794.32
#
20
交易者

Pullback

Pro-Standard

872.14
87.21
12.09
最大跌幅
-3.21%
开设的账户,天
61 天
余额
6911.65 EUR
13
1
3
8759.62