CopyFX是RoboForex集团所有的复制交易投资平台.
24/7 在线支持

交易者

附加过滤器
盈利率, %
从: 到: %
盈利, USD
从: 到: USD
最大跌幅
从: 到: %
组合, USD
从: 到: USD
交易
从: 到: u.
投资者
从: 到: inv.
最低存款
从: 到: USD
风险水平
Currency
开设的账户,天
从: 到:
# 交易者 盈利性, USD 盈利性, % 最大跌幅
开设的账户,天 交易者 余额 组合, USD
#
1
交易者

DreamTrade

Pro

盈利性, USD
55 142.06
盈利性, %
21.80
最大跌幅
-19.37%
开设的账户,天
35
交易者
126
余额
337 548.95
组合, USD
413 273.40
#
2
交易者

haudli

Pro

盈利性, USD
10 190.79
盈利性, %
24.37
最大跌幅
-1.18%
开设的账户,天
302
交易者
6
余额
56 614.38
组合, USD
194 700.57
#
3
交易者

haudli

Pro

盈利性, USD
10 149.39
盈利性, %
24.88
最大跌幅
-1.23%
开设的账户,天
183
交易者
6
余额
55 796.42
组合, USD
66 184.36
#
4
交易者

haudli

Pro

盈利性, USD
10 147.30
盈利性, %
19.87
最大跌幅
-1.04%
开设的账户,天
183
交易者
6
余额
67 072.70
组合, USD
81 024.62
#
5
交易者

haudli

Pro

盈利性, USD
10 124.59
盈利性, %
20.13
最大跌幅
-1.04%
开设的账户,天
183
交易者
6
余额
66 195.92
组合, USD
75 614.83
#
6
交易者

haudli

Pro

盈利性, USD
10 106.50
盈利性, %
29.40
最大跌幅
-1.45%
开设的账户,天
293
交易者
6
余额
48 437.11
组合, USD
83 204.73
#
7
交易者

haudli

Pro

盈利性, USD
10 086.14
盈利性, %
21.73
最大跌幅
-1.13%
开设的账户,天
183
交易者
6
余额
61 936.17
组合, USD
70 078.61
#
8
交易者

balik

Pro

盈利性, USD
7 376.32
盈利性, %
24.83
最大跌幅
-23.97%
开设的账户,天
97
交易者
51
余额
45 020.60
组合, USD
98 968.93
#
9
交易者

QuantumTrader

Prime

盈利性, USD
5 914.16
盈利性, %
8.11
最大跌幅
0.00%
开设的账户,天
322
交易者
3
余额
7 520.68
组合, USD
10 269.87
#
10
交易者

securitywithstrategy

ProCent

盈利性, USD
5 735.51
盈利性, %
20.58
最大跌幅
-7.01%
开设的账户,天
476
交易者
22
余额
35 499.91
组合, USD
35 499.91
#
11
交易者

QuantitativeTrading - Quantitative

Pro

盈利性, USD
5 024.40
盈利性, %
7.58
最大跌幅
-12.20%
开设的账户,天
118
交易者
2
余额
60 851.41
组合, USD
105 237.96
#
12
交易者

DreamTrade

Pro

盈利性, USD
4 287.95
盈利性, %
52.90
最大跌幅
-27.69%
开设的账户,天
25
交易者
31
余额
10 000.00
组合, USD
10 000.00
#
13
交易者

Bufo - TESLA buy and hold

Pro

盈利性, USD
3 316.62
盈利性, %
14.48
最大跌幅
-8.00%
开设的账户,天
560
交易者
6
余额
26 269.46
组合, USD
98 994.56
#
14
交易者

Chweet

ECN

盈利性, USD
2 921.24
盈利性, %
28.03
最大跌幅
-7.07%
开设的账户,天
256
交易者
21
余额
13 341.93
组合, USD
13 341.93
#
15
交易者

Wealthizi

Pro

盈利性, USD
2 747.97
盈利性, %
52.61
最大跌幅
-33.95%
开设的账户,天
69
交易者
2
余额
7 915.78
组合, USD
15 840.84
#
16
交易者

CopyTrader1 - NunjaTrader

Pro

盈利性, USD
2 462.64
盈利性, %
14.57
最大跌幅
-43.96%
开设的账户,天
148
交易者
266
余额
27 947.36
组合, USD
56 084.49
#
17
交易者

ForexAnalytic - ForexAnalytic

ECN

盈利性, USD
2 460.05
盈利性, %
29.80
最大跌幅
-37.14%
开设的账户,天
79
交易者
165
余额
11 638.87
组合, USD
11 638.87
#
18
交易者

Momayez - Vfundv

Prime

盈利性, USD
2 451.03
盈利性, %
44.03
最大跌幅
0.00%
开设的账户,天
16
交易者
8
余额
13 134.90
组合, USD
14 117.95
#
19
交易者

Miltus - Miltus To the Moon

ECN

盈利性, USD
2 449.71
盈利性, %
10.55
最大跌幅
-58.09%
开设的账户,天
11
交易者
92
余额
10 510.54
组合, USD
14 941.09
#
20
交易者

GlobalBusiness - WIN ON BOTH POINTS

ECN

盈利性, USD
2 424.45
盈利性, %
8.10
最大跌幅
-34.57%
开设的账户,天
5
交易者
646
余额
32 444.21
组合, USD
32 444.21