CopyFX是RoboForex集团所有的复制交易投资平台.
24/7 在线支持

所有的交易者

附加过滤器
# 交易者 盈利率在
最大跌幅
开设的账户,天 余额 交易者
投资者
USD % 关闭 打开 数量 组合, USD
#
1
交易者

SLAW

Pro-Standard

4323.00
432.30
800.27
最大跌幅
-23.63%
开设的账户,天
5 天
余额
1209.35 USD
39
5
2
1811.77
#
2
交易者

Wuweitrading - Wuweitrading

ECN Pro

1814.35
181.43
8.75
最大跌幅
0.00%
开设的账户,天
182 天
余额
16620.82 EUR
44
10
7
19698.11
#
3
交易者

b011161

Prime

1454.69
145.46
26.02
最大跌幅
-3.95%
开设的账户,天
7 天
余额
6816.54 USD
51
0
1
10124.82
#
4
交易者

Bibu

ECN Pro

1248.94
124.89
4.01
最大跌幅
-13.74%
开设的账户,天
83 天
余额
29070.83 EUR
45
4
51
78418.32
#
5
交易者

WallStreetTrading

ECN Pro

730.88
73.08
25.35
最大跌幅
0.00%
开设的账户,天
86 天
余额
1475.66 USD
5
10
1
2930.95
#
6
交易者

HiTechRevolution - HiTech

Pro-Standard

653.12
65.31
50.73
最大跌幅
-19.89%
开设的账户,天
65 天
余额
113057.24 RUB
35
7
4
2530.49
#
7
交易者

TradingXbots

Pro-Standard

652.73
65.27
-97.50
最大跌幅
-88.55%
开设的账户,天
2 天
余额
2133.03 EUR
116
0
0
2396.12
#
8
交易者

GAOINVEST

ECN Pro

622.52
62.25
99.44
最大跌幅
-65.03%
开设的账户,天
15 天
余额
750.00 USD
82
0
0
750.00
#
9
交易者

TradeHub - HFT

ECN Pro

596.34
59.63
4.55
最大跌幅
-1.67%
开设的账户,天
97 天
余额
333248.71 CZK
210
1
0
13729.84
#
10
交易者

Spajker30 - Scalping DAX

Pro-Standard

576.32
57.63
37.94
最大跌幅
-14.83%
开设的账户,天
10 天
余额
2000.00 USD
788
0
24
15259.72
#
11
交易者

PandaFX

ECN Pro

560.77
56.07
394.85
最大跌幅
-31.12%
开设的账户,天
2 天
余额
652.90 USD
33
0
1
765.54
#
12
交易者

AfiahFX

Pro-Standard

543.71
54.37
348.73
最大跌幅
-52.22%
开设的账户,天
10 天
余额
849.61 USD
73
0
7
1897.92
#
13
交易者

infiniti888

Pro-Cent

513.68
51.36
24.85
最大跌幅
-28.30%
开设的账户,天
156 天
余额
2863.93 USD
3
12
0
2863.93
#
14
交易者

KRoboTrader

ECN Pro

511.86
51.18
3.13
最大跌幅
-13.37%
开设的账户,天
83 天
余额
15453.33 EUR
45
5
17
19711.65
#
15
交易者

Bibu

ECN Pro

508.96
50.89
3.89
最大跌幅
-13.80%
开设的账户,天
83 天
余额
12182.50 EUR
51
1
4
13946.79
#
16
交易者

SafeTraderFX

ECN Pro

508.81
50.88
4.05
最大跌幅
-13.50%
开设的账户,天
83 天
余额
11729.34 EUR
45
4
7
26600.20
#
17
交易者

TradeWorker

ECN Pro

496.87
49.68
4.91
最大跌幅
-14.13%
开设的账户,天
83 天
余额
9537.15 EUR
45
5
7
11281.88
#
18
交易者

KitchenTrader

ECN Pro

488.72
48.87
4.50
最大跌幅
-14.05%
开设的账户,天
77 天
余额
10192.78 EUR
45
5
1
11450.70
#
19
交易者

Spartanec - Candle

ECN Pro

488.04
48.80
2.82
最大跌幅
-2.64%
开设的账户,天
157 天
余额
17784.81 USD
8
0
0
17784.81
#
20
交易者

G

Pro-Standard

472.33
47.23
62.47
最大跌幅
-31.63%
开设的账户,天
133 天
余额
1447.25 USD
35
0
2
9876.26